click here
Walk-ins are welcome
Same day appointments available
954-983-9191

Grip Prevansyon Konsèy pou Sezon Grip 2018-2019

Aktivite grip sezonye a kòmanse an Oktòb ak novanm epi li ka dire an reta me, men pi move a nan li tipikman rive nenpòt moman ant desanm ak janvye. Menm si pa gen anpil ka grip rapòte nan Florid byen lwen tèlman ane sa a, ou pa ta dwe sipoze ke sa pral yon sezon grip modere.

Depi sezon lagrip ane pase a te long ak difisil, li se yon bon ide pou prepare pou sezon grip 2018 ak 2019 la byen bonè lè w sonje konsèy sa yo pou anpeche gaye grip la nan kay ou, nan lekòl ou biznis.

Pran vaksen iminize pou grip la

Prevansyon se pi bon fason pou evite grip la ak pi bon mwayen pou anpeche li pran vaksen kont grip la byen bonè nan sezon grip la, kidonk ou gen kèk iminite anvan li kraze ak pwopaje nan kominote w la. Tout moun ki gen plis pase sis mwa ta dwe pran yon piki grip chak ane, espesyalman moun ki gen plis pase 65 lane ak lòt popilasyon vilnerab. Lè ou pran vaksen kont grip ou se yon pati enpòtan nan rejim swen sante granmoun aje pou nenpòt moun ki plis pase 65.

Flu prevention for senior health care in Davie, FL

Lave men w souvan

Pwobableman fason ki pi fasil yo anpeche pwopagasyon grip la se pa lave men ou souvan avèk dlo cho ak savon anti-bakteri pou omwen 20 segonn. Men, pa bliye sèk men ou apre sa, paske grip la renmen sifas mouye.

Siye Surfaces nan Zòn Komen yo

Grip la se yon viris remoute kouraj ki ka siviv sou sifas difisil nenpòt kote ki soti nan 24 a 48 èdtan, kidonk li enpòtan ke ou siye yo desann ak dezenfektan omwen yon fwa chak jou, sitou nan zòn komen kote anpil moun jwenn ansanm tankou chanm konferans , zòn repo, twalèt, ak objè tankou pòt manch, goute ak soda machin, mikwo-onn, switch limyè, ak nenpòt lòt sifas ki ka manyen pa plis pase yon sèl moun chak jou. Yo ka netwaye avèk pwodwi ki gen savon, oksijene idwojèn, alkòl, ak klò.

Evite manyen zye ou, nen ak bouch ou

Grip antre nan kò a nan tisi yo mou nan bouch la nen, ak (pi souvan) je yo. Se konsa, si ou gen yon abitid nan manyen figi ou, fwote je ou oswa nen, kraze abitid sa a. Sa a se fason ki pi fasil nan kontra grip la. Paske li gaye nan ti gout ki souvan peyi sou men ou, si ou touche je, nen ou oswa bouch ou, ou te gen li. Anpeche grip la gaye pa kenbe men ou lwen figi ou.

Rete lakay ou si ou malad

Pa dwe youn nan moun sa yo ki vle pwouve devouman yo nan ko-travayè yo lè yo vini nan travay pandan y ap malad. Ou pa pral gen okenn bon nan tèt ou oswa nenpòt lòt moun nan espas travay la. Tout sa ou pral jere jwenn fè se ekspoze tout lòt moun nan grip la. Ou pa ta dwe retounen nan travay jouk 24 èdtan apre ou pèdi lafyèv ou yo.

Jwenn yon piki grip soti nan Doktè Primary Care Swen nan Florid

Nou gen vaksen pou grip pare e tann pou ou . Pwoteje tèt ou kont grip la epi kontakte Doktè Primary Care nan Florid pou jwenn li fè jodia. Nou gen doktè ki aksepte Medicare ak Medicaid sou anplwaye, osi byen ke lòt moun ki nan lis founisè swen sante Humana yo.

Gen kèk nan lòt asirans nou pote nan Doktè Prensipal nan Florid yo (men pa limite a): Blue Cross Blue Shield, Cigna, UnitedHealthCare, Molina, ak gadyen legal. Tanpri kontakte nou pou plis enfòmasyon sou plan asirans nou aksepte.

Fikse yon randevou doktè menm jou a lè ou ranpli fòm kontak sou entènèt oswa rele 954-983-9191 pou jwenn grip piki jodi a.

Get in touch with us.

Services

 • Asthma Treatments
 • Minor Surgery
 • Immunizations
 • Gynecology
 • Labs
 • Electrocardiograms
 • Pap Smears
 • Fitness Testing
 • Allergy Testing
 • Pulmonary Testing
 • Wound Care
 • Pacemaker Services
 • Dental Services
 • X-Rays
 • Free Transportation
 • Pregnancy Testing
 • Glucose Testing
 • Immigration Services
 • Optometry Services
 • Diagnostics
 • Podiatry
 • Hearing Services